Tuesday, April 7, 2015

Když Jsme Povoláni k Utrpení a Podřízení Se

Utrpení a Podřizování Se.
Dvě slova, o kterých Křesťané neradi mluví… včetně mě.
Nicméně tady ve verších 11-12 nás Petr povzbuzuje – jako dobrý kamarád – abychom si udrželi pozornost během utrpení. Abychom žily životy k oslavě Bohu.
Někdy Pán Bůh svolá utrpení, protože produkuje život. Ironicky je to kolikrát v těchto těžkých chvílích a zkouškách, kdy se naše víra stává silnější a vyspělejší spíš než ve dnech požehnání. Když jsem si tyto verše četla, bylo mi připomenuto, že jako Křesťanům je nám řečeno, že v tomto světě budeme zakoušet soužení (Jan 16:33). Takže to není o tom „JESTLI,“ ale spíš „KDY“ utrpení a potíže nastanou.
Když vás lidé obviní ze špatných věci… jaká bude vaše odpověď?
„Veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky.“ (1. Petr 2:12)
Když je vám ukřivděno… oplatíte to? 
Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě.“ (1. Petr 2:23)
Milé přítelkyně, jestli se takhle dnes cítíte, nechte, abych vás povzbudila…
Bůh vás v této bolesti neopustil. (Deuteronomium 31:8)
Ta bolest a odmítnutí, které cítíte? Ježíš zažil stejné zlomené srdce.
Pamatujte, Čí jste. VY, milé, jste děti Krále… nesete Jeho jméno! (Galatským 3:26)
Důvěřujte Bohu zrovna v této chvíli. On pracuje! Růst se první objeví pod půdou.
I když teď nerozumíme, Bůh má plán. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. (2. Korintským 5:7)
Ve verších 13-17 Petr mluví o tom, jak je důležité se podřizovat autoritám v našich životech. Vím, že se o tom může rozvířit ohnivá diskuze, hlavně když jde o charakter a poctivost vedoucích. Ale stejně je nám řečeno, že se jim máme podřizovat, pro Pána (verš 13). Protože tenhle život? Opravdu není o nás. Je o Něm a naší poslušnosti k Němu.
Znamená to, že jako Křesťané se nemůžeme postavit za sebe a vyslovit naše názory? Absolutně ne, ale nesmíme zapomínat na respekt a chování.
“Je možné se podřídit institucím a stejně porušit zákony.“ – Warren W. Wiersbe
Příběh Daniela a jeho přátel, když odmítli jíst jídlo od krále, je skvělý příklad:
“…porušili zákony ale způsob, jakým to udělali ukazuje, že respektovali krále a autority (Daniel 1). Nebyli to rebelové; byli opatrní, aby nezkomplikovali situaci strážníkovi, nebo aby mu nezpůsobili problémy; a přesto si stáli za svým. Oslavili Boha a stejně tak uctili autoritu krále.“ – Warren W. Wiersbe
Víme, že nejsme spaseni našimi skutky, ale Bůh nás volá k dobrým věcem skrze životy, kterými nám požehnal. A když se snažíme vykonávat dobro, umlčujeme lidi, kteří nás kritizují důkazy Jeho působení skrze nás. Toho nedosáhneme tím, že půjdeme proti jejich autoritě. 
“Opravdový Křesťan se podřídí autoritě, protože je prvně a hlavně podřízen Kristu. Užívá jeho svobodu jako nástroj k budování a ne jako zbraň k boji,“ - Warren W. Wiersbe
Ve Skutcích 5:29 Petr říká, „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“…
Takže problémem je spíš rozeznání. Respektujeme instituce a podřizujeme se jejich autoritám v našich životech, pokud nedojde k tomu, že si musíme vybrat mezi posloucháním Boha nebo posloucháním lidí…
To je přesně proč musíme být v Božím Slově. Musíme ho studovat a modlit se za rozpoznání, abychom věděli, kdy je správné se podřídit autoritám nad námi a kdy se máme postavit v poslušnosti Boha.
Milé dámy, budou dny, kdy následování Ježíše bude vyžadovat všechno, co máme. Dny, kdy se o Něj budeme muset opírat víc než jindy a věřit Jeho lásce k nám, připomínat si, že jsme jeho vyvolený národ, královské kněžstvo, svatý národ… lid Boží (1. Petr 2:9). Kéž by lidé kolem mohli o nás říct, když se podívají na naše životy, že jeden druhého milujeme, že žijeme dobré, poslušné životy v lásce k našemu Hospodinu, a že respektujeme ty, kteří nad námi mají autoritu.


Když se díváme k Ježíši jako k příkladu… kéž bychom žily životy ve službě jedna druhé, ochotné projít utrpením a podřízením k většímu a dobrému účelu… ke slávě Boží!
Není lepší čas než teď… svět nás pozoruje!
Milujte Boha Obrovsky!
Looking to Jesus as our example…may we live lives in service to one another, willing to suffer and submit for the greater good…the glory of God!
There is no greater time than now…the world is watching!

Love God Greatly!


No comments:

Post a Comment